Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 96 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 ?

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.
  • Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0 ; 5.

a) Trong các số trên, số chia hết cho 2 là : 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b) Trong các số trên , số chia hết cho 5 là : 2050; 900; 2355

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021