Giải câu 4 Bài Bảng đơn vị đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 24 - SGK Toán 4:

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân năng 200 g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Bài làm:

Tổng số cân của 4 gói bánh là: 150 g x 4 = 600 g.

Tổng số cân nặng của 2 gói kẹo là: 200 g x 2 = 400 g.

Tổng số cân nặng của bốn gói bánh và hai gói kẹo là: 600 g + 400 g = 1 000 g = 1 kg.

Đáp số: 1 kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021