Giải Câu 3 bài Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021