Giải bài tập 5 ôn tập về số tự nhiên (tiếp) trang 161 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Tìm , biết 57 < < 62 và:

a) là số chẵn

b) là số lẻ.

c) là số tròn chục.

Bài làm:

a) Các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 58; 60.

=> là: 58; 60

b) Các số lẻ lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 59; 61.

=> là 59; 61.

c) Số tròn chục lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 60.

=> là 60.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021