Giải Câu 1 bài Chia một tích cho một số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) ( 8 x 23) : 4; b) (15 x 24) : 6

Bài làm:

a) ( 8 x 23) : 4 = ?

Cách 1: ( 8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46

Cách 2: ( 8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

b) (15 x 24) : 6 = ?

Cách 1: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60

Cách 2: (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021