Giải câu 1 bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 1. Trang 7 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải câu 1 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài làm:

  • Với câu a, biểu thức cho sẵn là: 6 x a. Các con lần lượt thay a = 7, a = 10 để tính
  • Với câu b, biểu thức cho sẵn là: 18:b. Các con lần lượt thay b = 2, b =3 , b = 6 để tính
  • Với câu c, biểu thức cho sẵn là: a + 56. Các con lần lượt thay a = 50, a = 26, a = 100 để tính
  • Với câu d, biểu thức cho sẵn là 97 - b. Các con lần lượt thay b = 18, b = 37, b = 90 để tính

Kết quả chi tiết sẽ như sau:

Giải câu 1 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021