Giải câu 3 Bài Hàng và lớp

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 12 - sgk toán 4:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

52 314; 503 060; 83 760; 176 091.

Mẫu: 52 314 = 50 000 + 2 000 + 300 + 10 + 4.

Bài làm:

503 060 = 500 000 + 3 000 + 60.

83 760 = 80 000 + 3 000 + 700 + 60.

176 091 = 100 000 + 70 000 + 6 000 + 90 +1.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021