Giải câu 1 bài So sánh hai phân số khác mẫu số sgk Toán 4 trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \({4 \over 5}\)

b) và \({7 \over 8}\)

c) và \({3 \over 10}\)

Bài làm:

a) Quy đồng mẫu số hai phân số và \({4 \over 5}\) :

Ta có :

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 20:

(vì 15 < 16)

Vậy < \({4 \over 5}\)

b) Quy đồng mẫu số hai phân số và \({7 \over 8}\)

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 48:

(vì 40 < 42)

Vậy < \({7 \over 8}\)

c) Ta thấy 10 : 5 = 2. Quy đồng mẫu số phân số và giữ nguyên phân số \({3 \over 10}\)

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 10:

(vì 4 >3)

Vậy > \({3 \over 10}\)

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021