Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}\);

c) d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}\)

Bài làm:

a)

Mẫu số 4 khác 7 nên ta quy đồng mẫu hai phân số rồi tính:

;

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 28:

= \(\frac{21}{28}- \frac{8}{28}= \frac{21 - 8}{28} = \frac{13}{28}\)

b)Ta có 16 : 8 = 2 nên ta quy đồng phân số giữ nguyên phân số \(\frac{5}{16}\).

= = $\frac{6}{16}$

c) Mẫu số 5 khác 3 nên ta quy đồng mẫu hai phân số rồi tính:

= = $\frac{21}{15}$

= $\frac{2×5}{3×5}$ = $\frac{10}{15}$

d) Ta có 36 : 6 = 6 nên ta quy đồng phân số giữ nguyên phân số \(\frac{31}{36}\)

= =

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021