Giải câu 4 Bài Phép trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 40 - SGK Toán 4:

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Bài làm:

Số cây mà học sinh trồng được trong năm ngoái là: 214 800 - 80 600 = 134 200 cây.

Vậy, tổng số cây mà học sinh trồng được trong hai năm là: 214 800 + 134 200 = 349 000 cây.

Đáp số: 349 000 cây.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021