Giải câu 4 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 44 - SGK Toán 4:

a) Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

Giải câu 4 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm;

a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm;

a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm.

Bài làm:

a) Công thức tính chu vi của tam giác là: P = a + b + c

b) Thay các giá trị độ dài của ba cạnh của tam giác vào ta tính được chu vi của nó:

  • Với a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm thì P = 5 cm + 4 cm + 3 cm = 12 cm.
  • Với a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm thì P = 10 cm + 10 cm + 5 cm = 25 cm
  • Với a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm thì P = 6 dm + 6 dm + 6 dm = 18 dm
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021