Giải câu 1 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 136 sgk toán lớp 4

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

Bài làm:

Phân số đảo ngược là phân số có mẫu là tử ; tử là là mẫu của phân số cũ.

Phân số đảo ngược của các phân số : là \(\frac{3}{2}\)

Phân số đảo ngược của các phân số : là \(\frac{4}{7}\)

Phân số đảo ngược của các phân số : là \(\frac{3}{5}\)

Phân số đảo ngược của các phân số : là \(\frac{9}{4}\)

Phân số đảo ngược của các phân số : là \(\frac{10}{7}\)

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021