Giải câu 1 bài : Dấu hiệu chia hết cho 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 4

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3

231; 109; 1872; 8225; 92313

Bài làm:

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 3 hay không

Ví dụ: số 231 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 1 = 6; chia hết cho 3. Vậy số 231 chia hết cho 3.

Tương tự tìm được các số sau:

231; 1872; 92313

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021