Giải câu 3 Bài Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 48 - SGK Toán 4:

Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm là 1 quyển.Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài làm:

Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

(65 + 17) : 2 = 41 (quyển)

Số sách đọc thêm thư viện cho học sinh mượn là:

41 - 17 = 24 (quyển)

Đáp số: 41 quyển sách giáo khoa

24 quyển sách đọc thêm

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021