Giải Câu 3 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 82 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) 75 x x = 1800

b) 1855 : x = 35

Bài làm:

a) 75 x x = 1800

x = 1800 : 75

x = 24

b) 1855 : x = 35

x = 1855 : 35

x = 53

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021