Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánh và \(\frac{4}{7}\)

Ta có: và \(\frac{4}{7}= \frac{4 \times 5}{7 \times 5}=\frac{20}{35}\)

Vì 28 > 20 nên >\(\frac{4}{7}\)

Nhận xét:

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số: và \(\frac{9}{14}\) ; \(\frac{8}{9}\) và \(\frac{8}{11}\)

Bài làm:

Hai phân số và \(\frac{9}{14}\) có cùng tử số là 9 nên :

> \(\frac{9}{14}\) ( vì 11 < 14) ;

Hai phân số và \(\frac{8}{11}\) có cùng tử số là 8 nên :

> \(\frac{8}{11}\) (vì 9 < 11)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021