Giải bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập trang 131 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}\) c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}\);

c) d) \(\frac{31}{36}-\frac{5}{6}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

a) ; b) \(5-\frac{14}{3}\); c) \(\frac{37}{12}- 3\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 131 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a) ; b) \(\frac{18}{27}-\frac{2}{6}\);

c) ; d) \(\frac{24}{36}-\frac{6}{12}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 131 sgk toán lớp 4

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là ngày, trong đó thời gian học của Nam là \(\frac{1}{4}\) ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021