Giải câu 4 Bài Luyện tập Triệu và lớp triệu

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 16 - SGK Toán 4:

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 715 638;

b) 571 638;

c) 836 571.

Bài làm:

a) Chữ số 5 trong số 715 638 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là năm nghìn.

b) Chữ số 5 trong số 571 638 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là năm trăm nghìn.

c) Chữ số 5 trong số 836 571 thuộc hàng trăm nên có giá trị là năm trăm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021