Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu: x 5 = x $\frac{5}{1}$ =$\frac{2 \times 5}{9 \times 1}$ = $\frac{10}{9}$

Ta có thể viết gọn như sau: : x 5 = $\frac{2 \times 5}{9}$ = $\frac{10}{9}$

a) x 8 b) $\frac{5}{6}$ x 7

c) x 1 d) $\frac{5}{8}$ x 0

Bài làm:

a) x 8 = x $\frac{8}{1}$ = $\frac{9 \times 8}{11 \times 1}$ = $\frac{72}{11}$

Viết gọn: x 8 = $\frac{9 \times 8}{11 }$ = $\frac{72}{11}$

b) x 7 = x $\frac{7}{1}$ = $\frac{5 \times 7}{6 \times 1}$ = $\frac{35}{6}$

Viết gọn: x 7 = $\frac{5 \times 7}{6 }$ = $\frac{35}{6}$

c) x 1 = x $\frac{1}{1}$ = $\frac{4 \times 1}{5 \times 1}$ =

Viết gọn: x 1 = $\frac{4 \times 1}{5}$ =

d) x 0 = x $\frac{0}{1}$ = $\frac{5 \times 0}{8 \times 1}$ = $\frac{0}{8}$ = 0

Viết gọn: x 0 = $\frac{5 \times 0}{8}$ = $\frac{0}{8}$ = 0

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021