Giải bài tập 1 trang 164 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28

b) m = 2006, n = 17

Bài làm:

a) m = 952, n = 28

  • m + n = 952 + 28 = 980
  • m - n = 952 - 28 = 924
  • m x n = 952 x 28 = 26656
  • m : n = 952 : 28 = 34

b) m = 2006, n = 17

  • m + n = 2006 + 17 = 2023
  • m - n = 2006 - 17 = 1989
  • m x n = 2006 x 17 = 34102
  • m : n = 2006 : 17 = 118
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021