Giải câu 2 bài : Hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 4

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

  • AB và DC là hai cạnh đối diện.
  • AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ; trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Giải bài : Hình bình hành

Bài làm:

Dựa vào hình vẽ ta thấy tứ giác ABCD có:

  • AB và DC là hai cạnh đối diện không song song và bằng nhau.
  • AD và BC là hai cạnh đối diện không song song và bằng nhau.

Hình MNPQ là hình bình hành nên có :

  • MN và QP là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • MQ và NP là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021