Giải câu 3 bài : Hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 103 sgk toán lớp 4

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:
Giải bài : Hình bình hành

Giải bài : Hình bình hành

Bài làm:

a) Cạnh trên dài 6 ô. Dịch đỉnh A sang phải 6 ô ta được đỉnh D. Nối AD và CD ta có hình bình hành ABCD.

Giải bài : Hình bình hành

b) Cạnh dưới dài 5 ô. Dịch đỉnh snag trái 5 ô ta được đỉnh N. Nối MN và PN ta có hình bình hành MNPQ.

Giải bài : Hình bình hành

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021