Giải bài 1 bài luyện tập chung trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3 b) a = 5m

b = 4 b = 7m

c) a = 12kg d) a = 61

b = 3kg b = 81

Bài làm:

a) a = 3 b = 4

=>Tỉ số của a và b là:

b) a = 5 m b= 7m

=> Tỉ số của a và b là:

c) a = 12 kg b = 3 kg

=> Tỉ số của a và b là:

d) a = 61 b = 81

=> Tỉ số của a và b là:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021