Giải câu 2 bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7; b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34; d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Bài làm:

Thay giá trị của chữ vào các biểu thức để tính toán

a) Với n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) Với m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c) Với x = 34 thì 237 – (66 + x) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) Với y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021