Giải câu 4 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 90 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 90 sgk toán lớp 4

Biểu đồ dưới đây nói về số SGK của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào biểu đồ ta nhìn được số cuốn sách bán ra mỗi tuần, từ đó có thể trả lời các câu hỏi mà đề bài đưa ra.

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách.

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách.

Vậy tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số cuốn sách là :

5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Vậy tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là :

6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình mỗi tuần bán được:

22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021