Giải câu 2 bài : Dấu hiệu chia hết cho 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 4

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

96 ; 502 ; 6823; 55 553 ; 641 311.

Bài làm:

Hướng dẫn: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 3 hay không?

Ví dụ: Số 502 có tổng các chữ số là 5 + 2 = 7; 7 không chia hết cho 3. Vậy 502 không chia hết cho 3.

Tương tự ta tìm được các số sau:

502, 6823, 55553, 641311

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021