Giải bài tập 4 trang 174 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 174 - sgk toán lớp 4

Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên.

Tính diện tích hình H.

Hình H

Bài làm:

Bài 4:

Chú ý: Theo hình vẽ ta thấy hình H được tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC. Vậy diện tích hình H chính là ttoongr diện tích của hình bình hành và diện tích hình chữ nhật . Trước hết ta cần tìm diện tích của từng hình sau đó tính tổng của 2 hình.

Bài giải:

Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 (cm2)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021