Giải bài Luyện tập chung (tiếp theo) Toán 4 trang 36

  • 1 Đánh giá

Bài này, các con tiếp tục luyện tập về các kiến thức đã học. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải bài tập trong bài học này. Chúc các con học tập tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 36 - SGK Toán 4:

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính..). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.

a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 505 050 B. 5 050 050 C. 5 005 050 D. 50 050 050

b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 80 000 B. 8000 C. 800 D. 8

c) Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 752; 684 725 là:

A. 684 257 B. 684 275 C. 684 752 D. 684 725

d) 4 tấn 85kg = ..... kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 485 B. 4850 C. 4085 D. 4058

e) 2 phút 10 giây = .... giây

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 30 B. 210 C. 130 D. 70

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 - SGK Toán 4:

Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm:

Giải câu 2 Bài Luyện tập chung (tiếp theo)

Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:

a) Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách?

b) Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách?

c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?

d) Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách?

e) Ai đọc nhiều sách nhất?

g) Ai đọc ít sách nhất?

h) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 37 - SGK Toán 4:

Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng số mét vải bán được trong ngày đầu, ngày thứ ba bán đươc gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021