Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tìm x

a) x \(x =\) \(\frac{4}{7}\) b) \(\frac{1}{8}:x = \frac{1}{5}\)

Bài làm:

a) x \(x =\) \(\frac{4}{7}\)

\(\frac{4}{7}\) : \(\frac{3}{5}\) ( x = tích : thừa số đã biết)

\(\frac{4}{7}\) x \(\frac{5}{3}\)

\(\frac{4 \times 5}{7 \times 3}\)

\(\frac{20}{21}\)

b)

(x = số bị chia : thương)

\(\frac{1 \times 5}{8 \times 1}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021