Giải Bài: Luyện tập trang 69

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, KhoaHoc giúp các con củng cố kiến thức và giải các dạng bài tập về phép nhân với số có hai chữ số.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 17 x 86;

b) 428 x 39;

c) 2056 x 23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m x 78

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Tìm người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021