Giải Câu 5 bài Luyện tập trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 x 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp số: 570 học sinh

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021