Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 123 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)

b)

Bài làm:

a) Ba phân số có cùng tử số là 6, mà mẫu số 11 > 7 > 5

nên < \(\frac{6}{7}\) < \(\frac{6}{5}\)

Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Ba phân số đều là các phân số chưa tối giản nên ta rút gọn như sau:

Chia cả tử và mẫu của cho 2:

Chia cả tử và mẫu của cho 3:

Chia cả tử và mẫu của cho 4:

Các phân số có cùng tử là 3, mà mẫu số 10 > 8 > 4 nên

< \(\frac{3}{8}\) < \(\frac{3}{4}\)

Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021