Giải câu 1 bài : Quy đồng mẫu số các phân số sgk Toán 4 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 114 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và $\frac{1}{4}$

b) và $\frac{3}{7}$

c) và $\frac{8}{9}$

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ta được kết quả như sau:

a) và $\frac{1}{4}$

b) và $\frac{3}{7}$

b) và $\frac{8}{9}$

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021