Giải bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 98 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập toàn bộ lí thuyết và bài tập của phần dấu hiệu chia hết. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 4

Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816

a) Số nào chia hết cho 3

b) số nào chia hết cho 9

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 4

Tìm các số thích hợp để viết vào ô trống sao cho :

a) 94… chia hết cho 9;

b) 2…5 chia hết cho 3;

c) 76… chia hết cho 3 và chia hết cho 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 4

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 13465 không chia hết cho 3

b) Số 70009 chia hết cho 9

c) Số 78435 không chia hết cho 9

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 98 sgk toán lớp 4

Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9

b) Hay viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021