Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 104 105 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 sgk toán lớp 4

Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 4 trang 104 - 105 SGK

Bài làm:

Trong hình chữ nhật ABCD có:

  • Cạnh AB đối diện với cạnh DC
  • Cạnh AD đối diện cạnh BC

Trong hình bình hành EGHK có:

  • Cạnh EK đối diện với cạnh GH
  • Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Trong hình tứ giác MNPQ có:

  • Cạnh MQ đối diện với cạnh NP
  • Cạnh MN đối diện với cạnh QP
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021