Giải câu 4 bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Trang 7 - SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm a=5dm a=8m

Giải câu 4 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài làm:

Bài toán này hiểu đơn giản là:

Cho biểu thức p = a x 4.

Tính giá trị của biểu thức khi a=3cm; a=5dm; a=8m

  • Nếu a = 3cm thì chu vi của hình vuông P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)
  • Nếu a = 5dm thì chu vi của hình vuông P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)
  • Nếu a = 8m thì chu vi của hình vuông P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021