Giải bài tập 5 trang 178 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 178 - sgk toán lớp 4

a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì ?

Bài làm:

Bài 5:

a) Những đặc điểm tương đồng giữa hình vuông và hình chữ nhật là:

- Cả 2 hình đều có 4 góc vuông.

- Cả 2 hình đều có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Cả 2 hình đều có 2 cạnh liên tiếp vuông góc với nhau.

Chú ý: Hình vuông có thể coi là hình chữ nhật đặc biệt khi có chiều dài bằng chiều rộng.

b) Những đặc điểm tương đồng giữa bình hành và hình chữ nhật là:

- Cả 2 hình đều có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Chú ý: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành đặc biệt (khi hình bình hành có 4 góc vuông sẽ là hình chữ nhật).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021