Giải Câu 3 bài Luyện tập trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Tìm người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Bài làm:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 x 60 = 4500(lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

4500 x 24 = 108000 (lần)

Đáp số: 108000 lần

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021