Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 117

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 117 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

a) ; $\frac{1}{4}$ và $\frac{4}{5}$ ;

b) ; $\frac{2}{3}$ và $\frac{3}{4}$ ;

Bài làm:

Hướng dẫn: Khi quy đồng mẫu số của 3 phân số, t lấy cả tử và mẫu của phân số này nhân với mẫu của hai phân số còn lại thep mẫu sau:

Mẫu: Quy đồng mẫu số các phân số: ; $\frac{1}{3}$ và $\frac{2}{5}$

Ta có:

Vậy : Quy đồng mẫu số các phân số ; $\frac{1}{3}$ ; $\frac{2}{5}$ được $\frac{15}{30}$; $\frac{10}{30}$ ; $\frac{12}{30}$

Tương tự ta quy đồng các phân số như sau:

a) ; $\frac{1}{4}$ và $\frac{4}{5}$ ;

Ta có:

Vậy : Quy đồng mẫu số các phân số ; $\frac{1}{4}$ ; $\frac{4}{5}$ được $\frac{20}{60}$; $\frac{15}{60}$ ; $\frac{48}{60}$

b) ; $\frac{2}{3}$ và $\frac{3}{4}$ ;

Ta có:

Vậy : Quy đồng mẫu số các phân số ; $\frac{2}{3}$ ; $\frac{3}{4}$ được $\frac{12}{24}$; $\frac{16}{24}$ ; $\frac{18}{24}$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021