Giải Bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11

  • 1 Đánh giá

Như đã học bài trước, khi thực hiện phép nhân với số có hai chữ số các con phải đặt tính. Tuy nhiên, phép tính giữa số có hai chữ số với số 11 có một cách tính nhẩm mà không cần đặt tính. Sau đây, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện.

A. Lý thuyết

Ví dụ: 27 x 11 =?

Chúng ta thực hiện lần lượt theo 2 cách

  • Cách 1: Đặt tính

27
x 11
27
27
297

  • Cách 2: Tính nhẩm:
    • 2 cộng 7 bằng 9
    • Viết 9 giữa 2 chữ số của 27, được 297

=> Các con thấy rằng dù thực hiện theo cách nào thì kết quả thu được là giống nhau.

=> Trong các bài tập, các con có thể áp dụng tính nhẩm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Tính nhẩm:

a) 34 x 11

b) 11 x 95

c) 82 x 11

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x : 11 = 25; b) x : 11 = 78

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người

d) Hai phòng họp có số người như nhau

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan