Giải bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ

  • 1 Đánh giá

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trang 7 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải câu 1 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 7 Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7; b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34; d) 37 × (18 : y) với y = 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 7 sgk Toán 4

Giải câu 3 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Trang 7 - SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm a=5dm a=8m

Giải câu 4 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Chủ đề liên quan