Giải bài Nhân với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Nhân với số có một chữ số. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Quy tắc nhân với số có một chữ số: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 57 - SGK Toán 4:

Đặt tính rồi tính:

a) 341 231 x 2

214 325 x 4

b) 102 426 x 5

410 536 x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 57 - SGK Toán 4:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m2345
201 634

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 57 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 321 475 + 423 507 x 2

843275 - 123 568 x 5

b) 1 306 x 8 + 24 573

609 x 9 - 4 845

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 57 - SGK Toán 4:

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan