Giải câu 1 Bài Nhân với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 57 - SGK Toán 4:

Đặt tính rồi tính:

a) 341 231 x 2

214 325 x 4

b) 102 426 x 5

410 536 x 3

Bài làm:

Giải câu 1 Bài Nhân với số có một chữ số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021