Giải Câu 3 bài Luyện tập trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài làm:

Số hàng do 3 toa chở là:

14580 x 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 x 6 = 79650 (kg)

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 9 toa chở là:

43740 + 79650 = 123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13 710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021