Giải Câu 2 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x x 40 = 25600;

b) x x 90 = 37800

Bài làm:

a) x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b) x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x = 420

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021