Giải câu 3 bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó sgk Toán 4 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 148 sgk toán lớp 4

Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Bài làm:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

Tỉ số của hai số đó là nên ta chia số bé thành 4 phần, số lớn thành 5 phần bằng nhau.

Ta có sơ đồ:

Giải bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó - sgk Toán 4 trang 147

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé có 4 phần bằng nhau nên, số bé là:

99 : 9 x 4 = 44

Số lớn + số bé = 99 nên, số lớn là:

99 - 44 = 55

Đáp số : Số bé : 44

Số lớn: 55

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021