Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 104 105 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 sgk toán lớp 4

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 4 trang 104 - 105 SGK

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) x 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm ; b = 3cm

b )a = 10dm; b = 5dm

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa theo công thức tính chu vi P = (a+ b) x 2 ta thay a, b đã biết để tính chu vi hình bình hành:

a) Với a = 8cm ; b = 3cm:

Chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm)

b) Với a = 10dm; b = 5dm

Chu vi của hình bình hành là:

(10 + 5) x 2 = 30 (dm)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021