Giải câu 2 bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số sgk Toán 4 trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 119 sgk toán lớp 4

a) Nhận xét:

< \(\frac{5}{5}\) mà \(\frac{5}{5}\) = 1 nên < 1

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

> \(\frac{5}{5}\) mà \(\frac{5}{5}\) = 1 nên > 1

Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

b) So sánh các phân số sau với 1

; \(\frac{4}{5}\) ; \(\frac{7}{3}\); \(\frac{6}{5}\) ; \(\frac{9}{9}\)

Bài làm:

b) Hướng dẫn : Dựa vào phần nhận xét để ta so sánh các phân số trên với 1.

  • Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.
  • Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

Trong phân số có 1 < 2 nên < 1 ;

Trong phân số có 4 < 5 nên < 1;

Trong phân số có 7 > 3 nên > 1;

Trong phân số có 6 > 5 nên > 1;

Trong phân số có 9 = 9 nên = 1 ; ;

Trong phân số có 12 > 7 nên > 1

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021