Giải câu 3 Bài Phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 39 - SGK Toán 4:

Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài làm:

Số cây huyện đó trồng được là: 325 164 + 60 830 (cây)

Đặt tính:

Giải câu 3 Bài Phép cộng

Vậy, huyện đó trồng được 385 994 cây.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021