Giải câu 1 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con viết phân số với tử số là số bị chia và mẫu là số chia.

9 : 7 =

8 : 5 =

19 : 11 =

3 : 3 =

2 : 15 =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021